Bridgeklubben Jokeren's

stiftende generalforsamling, søndag den 27. marts 2022, kl. 10,00.

1. Valgt af dirigent og referent.
Til dirigent blev Mogens Christiansen valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved opslag den 4. marts 2022, er lovligt indkaldt.
Til referent blev Aase Bolvig valgt.

2. Beretning / fusion.
Birgit Schmidt takkede for opbakningen til fusionen og sagde, at man ved fusionen bl.a. håbede at højne serviceniveauet for medlemmerne og få en god og velafviklet turneringsbridge flere gange om ugen.
Den fusionerede klub fortsætter som nu med 2 spilleaftener om ugen: mandag og torsdag aften.

3. Jokerens vedtægter med følgende ændringer skal vedtages, § 4, pkt. 4.3, § 8 pkt. 8.1 og § 11 pkt. g og h.
§ 4 pkt. 4.3, ændres til: Formanden vælges lige år og kassereren vælges ulige år.
§ 8 pkt. 8.1: For regnskabsåret 2022/2023 indeholder regnskabet 13 måneder.
§ 11 pkt. g og h: Valg af formand foretages lige år og valg af kasserer foretages ulige år.
Vedtægterne med ovennævnte ændringer blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent. (blev behandlet før pkt. 4).
Primær 2 spilledage 1200 kr. – heraf er 339 kr. til DBF
Primær 1 spilledag 900 kr. – heraf er 339 kr. til DBF
Klubspiller 2 dage 950 kr. – heraf er 79 kr. til DBF
Klubspiller 1 dag 650 kr. – heraf er 79 kr. til DBF
Kontingentet forslaget blev vedtaget.

4. Fremlæggelse af budget.
Det fremlagte budget toges til efterretning.

6. Valg af formand (lige år).
Birgit Schmidt blev valgt for 2 år.

7. Valg af kasserer (ulige år).
Laila Krøjer blev valgt for 1 år.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år).
Lisa Pedersen blev valgt for 1 år
Birgit Pøhler blev valgt for 2 år
Carl Elmegård blev valgt for 2 år
Aase Bolvig blev valgt for 1 år.
Der blev ikke valgt flere bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (lige/ulige år).
Jenina Anderberg blev valgt for 1 år.
Arne Christensen blev valgt for 2 år.

10. Valg af 2 revisorer (lige/ulige år).
Klaus Bjerregaard blev valgt for 1 år.
Annette Vesth blev valgt for 2 år.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter (lige/ulige år).
Jens Børsting blev valgt for 1 år.
Mogens Christiansen blev valgt for 2 år.

12. Eventuelt.
Forslag om holdturnering/parturnering samt mere fleksibel ”spilleform” således, at man ikke er bundet til at møde op hver gang eller sørge for substitut, blev drøftet.
Opfordring til, at man, blandt de fremmødte, nedsatte en gruppe, der kunne komme med oplæg til turneringer, faldt til jorden.

Ligeledes blev det drøftet, hvorledes vi kan hverve nye medlemmer, og hvordan vi kan få kontakt til skolerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for veludført hverv.

_______________________________                __________________________________

Dirigent Mogens Christiansen                        Formand Birgit Schmidt