klubregler

Klubregler
for
bridgeklubben Jokeren

(Disse klubregler udarbejdes alene af den siddende bestyrelse)

§ 1: Formål:
– at sikre god tone og orden mellem spillerne under turneringsafvikling
– at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner
– at hjælpe turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet

§ 2: Sæsonstart:
Første mandag og torsdag i september. Sæsonen slutter sidste torsdag i april, hvor der ligeledes afholdes generalforsamling.
Der spilles hver mandag og torsdag – undtagen i skolernes efterårs- og vinterferie(ugerne 42 og 8) samt helligdage.
Der fremlægges et program over sæsonens turneringer.
Evt. ændringer i programmet vil blive meddelt på en spilleaften og på klubbens hjemmeside.

§ 3: Klublokale:
Bestyrelsen fastsætter en turnusordning m.h.p. kaffebrygning, opstilling og afrydning af bordene m.m. i forbindelse med de enkelte spilleaftener og evt. i forbindelse med særarrangementer – evt. i festlokalet.

§ 4: Turneringsafvikling:
Turneringslederne har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer.
Turneringerne afvikles efter reglerne i den danske udgave af “Love for turneringsbridge” med senere ændringer, og DBFs supplementsbestemmelser vedrørende pauser,alert,stop m.v. Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer, og det skal uopfordret fremlægges på bordet til brug for modspillerne ved starten af en runde eller en kamp. Manglende overholdelse kan medføre sanktion.
Der er afsat 7 minutter pr. spil samt et minut til rundeskift.
Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift.
Er tiden udløbet og der stadig er uspillede kort på bordet, annulleres spillet og registreres som ikke spillet.
Der anvendes Bridgemate under alle turneringer i klubbens regi.
Stopkort er ikke en melding, men kan blive en ubeføjet oplysning.
Et kort er spillet, når det er fjernet fra hånden, og bare én spiller ved bordet
har set billedsiden.
Et kort er strafkort, når det er tabt eller på anden utilsigtet måde har vist billedsiden.

§ 5: Opførsel og etikette:
En spiller bør altid være høflig og undlade enhver form for mishagsytring samt opføre sig korrekt.
En spiller bør afholde sig fra at komme med uvedkommende bemærkninger
under meldeforløbet og spillet, såsom at tilkendegive billigelse ell. misbilligelse af en melding, et ud- ell. tilspil.
Enhver samtale der vedrører forrige spil skal ophøre fra det tidspunkt makker eller én af modstanderne har taget kort ud af mappen til næste spil.
Altså, der forventes god opførsel og etikette før, under og efter spillet.

§ 6: Turneringslederen:
Turneringslederen skal altid tilkaldes ved enhver uregelmæssighed eller fejl i proceduren.
Tilkaldelsen skal ske stilfærdig, da det er en naturlig del af turneringens afvikling.
Der må ikke meldes eller spilles videre før turneringslederen har truffet en afgørelse.
Afgørelsen kan efter at turneringen er slut, indklages for klubbens turneringskomité, hvis man er uenig i afgørelsen. Såfremt turneringsledelsen bliver orienteret om en tydelig fejlindtastning, kan dette rettes indtil dagen før næste turneringsdag, d.v.s. til og med 6. dagen efter sidste turneringsdag, såfremt begge involverede par er enige deri.

§ 7: Substitutter:
Det påhviler ethvert aktivt medlem – selv at skaffe substitut, såfremt man er forhindret i at møde på en spilleaften. Klubbens hjemmeside indeholder liste med substitutter.
Af hensyn til mesterpoint påhviler det substitutten inden spillet, at orientere turneringslederen om sit navn og hvem man spiller for.
Spilleren eller parret, der sender substitut(er) skal betale 10 kr. til kaffekassen såfremt man ikke selv er medlem af denne, for hver substitut.

§ 8: Præmier:
Ingen spiller er berettiget til præmier med mindre spilleren selv har deltaget i mindst halvdelen af en turneringsrunde.

§ 9: Justeret score:
I parturnering med én substitut – foretages ingen justering.
Hvis begge spillere i ét par er substitueret og der spilles til over middel –  justeres scoren til middel.
I holdturneringer foretages ingen justeringer.
Der henvises i øvrigt til Danmarks Bridgeforbunds turneringsreglement vedr. justeret score og ligestilling.

§ 10: Almindelige ordensregler:
Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel skånsomt – specielt bør det undgås at bøje fanerne på kortene i meldekasserne.
Tilsvarende bør det undgås at bøje spillekortene unødigt.        

På bestyrelsens vegne
Birgit Schmidt
formand