Vedtægter for bridgeklubben “JOKEREN”

§ 1: Navn og hjemsted

Klubbens navn er “JOKEREN” med hjemsted i Roskilde kommune.
Klubben er stiftet den 10. november 1994.
Fusioneret med Roskilde Bridgeklub 1. april 2022

§ 2: Formål
2.1 Klubbens formål er at samle bridgespillere til regelmæssige turneringsaftener for at dyrke selskabsspil samt dygtiggøre sig til turneringer med andre klubber, samt fremme kendskabet til og interessen for bridge.
2.2 Klubben skal være medlem af Danmarks Bridgeforbund for at klubbens medlemmer herigennem kan få lejlighed til at deltage i forbundets turneringer.

§ 3: Tilhørsforhold
3.1 Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed DISTRIKT ØSTSJÆLLAND, og såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer er gældende for klubben og dens medlemmer.
3.2 Klubben er tilsluttet forbundets mesterpointordning efter de gældende regler.

§ 4: Bestyrelse
4.1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
4.2 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer – en formand, en kasserer, en sekretær og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
4.3 Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år, mens kassereren og 2 bestyrelses medlemmer vælges i ulige år.
4.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær samt et bestyrelsesmedlem.
4.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
4.7 Ved vakance indtræder den eller de ved generalforsamlingen valgte bestyrelses-
suppleanter i rækkefølge.

§ 5: Tegning og hæftelse
5.1 Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 55.000 kr. eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
5.2 Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.

§ 6: Spilleudvalg og turneringskomite
6.1 Bestyrelsen kan nedsætte et spilleudvalg til at tilrettelægge og lede turneringer samt varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. I udvalget skal sidde mindst ét bestyrelsesmedlem.
6.2 Bestyrelsen kan nedsætte en turneringskomite på 3 medlemmer, hvoraf mindst én er fra bestyrelsen.
Komiteen er klubbens lov- og regelfortolkende udvalg.

§ 7: Aflønning
7.1 Generalforsamlingen kan godkende retningslinjer for fast engagement af personer, herunder en evt. turneringsleder, der efter bestyrelsens indstilling skal aflønnes i deres arbejde for klubben.
7.2 Bestyrelsen har fuldmagt til at disponere et beløb til dækning af udgifter og honorarer til personer, der har arbejdet for klubbens drift og virke.

§ 8: Regnskab
8.1 Klubbens regnskabsår er 1. april til 31. marts. (For perioden 2022/2023 er regnskabsåret 13. måneder)
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.
8.2 Eventuelle overskud i klubben anvendes til nyt spillemateriale samt aktiviteter for medlemmerne.

§ 9: Revision
9.1 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, hver for 2 år ad gangen (lige/ulige år)
9.2 Revisionen skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 10: Generalforsamling
10.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.
10.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilleaften inden
udgangen af april måned.
10.3 Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelse ved opslag og
bekendtgørelse i spillelokalet og på klubbens hjemmeside.
10.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt
skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
10.5 Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen (med de i § 14 nævnte
undtagelser) afgøres ved simpelt stemmeflertal.
10.6 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
10.7 Generalforsamlingen kan forlange skriftlige afstemninger. Skriftlige afstemninger
er obligatoriske ved valg mellem flere kandidater.

§ 11: Dagsorden
11.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgendepunkter:

a: Valg af dirigent og referent
b: Formandens beretning
c: Godkendelse af det reviderede årsregnskab
d: Fremlæggelse af budget
e: Fastsættelse af kontingent
f: Indkomne forslag
g: Valg af formand (lige år)
h: Valg af kasserer (ulige år)
i: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år)
j: Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant (lige/ulige år)
k: Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (lige/ulige år)
l: Eventuelt

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling
12.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
12.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af dagsorden og evt. indkomne forslag.
12.3 Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse med angivelse af dagsorden og evt. indkomne forslag.
12.4 For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalfors

§ 13: Medlemskab
13.1 Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.
Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen – dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter en halv sæson, når omstændighederne taler for det.
13.2 Medlemskab af klubben overføres automatisk fra sæson til sæson.
13.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til
udgangen af en sæson og i den forbindelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.
13.4 Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt, at leve op til klubbens formålsbestemmelse.
13.5 Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i klubregler for Bridgeklubben Jokeren.
13.6 Et medlem, der i en periode ikke ønsker at deltage aktivt i klubbens turneringer, kan fortsætte som passivt medlem af klubben.
Der betales et nedsat kontingent for passivt medlemskab.
13.7 Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbar til bestyrelsen.
13.8 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen.
Udpegningen kræver normalt samme majoritet, som foreskrevet til vedtægtsændringer.

§14: Udelukkelse og eksklusion
14.1 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.
14.2 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
14.3 I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
14.4 En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.
14.5 En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

§15: Medlemmers pligter og rettigheder
15.1 Bestyrelsen kan fastsætte særlige bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt ordensregler (klubregler)
15.2 Passivt medlemskab giver ret til deltagelse i klubbens generalforsamling, men giver ingen stemmeret.

§16: Kortspil i klubben
16.1 Andet kortspil end bridge er ikke tilladt. Der må ikke spilles om penge i klubben.

§17: Opløsning af klubben
17.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kan kun vedtages med mindst 2/3 af samtlige klubbens medlemmer.
17.2 Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, men ikke fra 2/3 af samtlige medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da, uanset antallet af fremmødte medlemmer, kan vedtages med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
17.3 Såfremt klubben opløses, realiseres dens ejendele til almennyttige velgørende, kulturelle formål i Roskildeområdet.
———————————————————————————————————————————–

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 24. april 1995, revideret 30. april 1998,
2. maj 2002, 27. april 2006, 4. september 2008, 23. april 2009, den 22. april 2010, samt den 27. marts
2022